Βιολογικοί καθαρισμοί

Βιολογικοί καθαρισμοί από την εταιρία ClearWater.

Το σύστημα του Βιολογικού καθαρισμού βασίζεται στην τεχνολογία SBR μέθοδος ενεργού ιλύος με κύριο χαρακτηριστικό την διακοπτόμενη τροφοδοσία της δεξαμενής.

Είναι μονάδα κλειστού τύπου που διασπά τις βλαβερές προσμίξεις των λυμάτων και τις μετατρέπει σε νερό κατάλληλο για απόρριψη στο περιβάλλον. Βασική αρχή λειτουργίας είναι η ανάπτυξη μικροοργανισμών (βακτηρίων), τα οποία υπάρχουν στην φύση και τρέφονται με οργανικές ουσίες που υπάρχουν στα οικίακα λύματα. Από την διάσπαση αυτών των ουσιών εκκρίνουν νερό και άλλα μη βλαβερά παράγωγα, γίνεται δηλαδή διάσπαση και απενεργοποίηση των οργανικών ουσιών – φορτίων. Αυτά τα βακτήρια χρειάζονται οξυγόνο, γι αυτό και η μονάδα είναι εξοπλισμένη με σύστημα αερισμού των λυμάτων (αντλία & φυσητήρες).

βιολογικός καθαρισμός

Η υποδοχή των καθημερινών λυμάτων γίνεται στον θάλαμο πρωτοβάθμιας καθίζησης της δεξαμενής, Στο θάλαμο πρωτοβάθμιας καθίζησης διοχετεύονται καθημερινά τα λύματα. Αυτή είναι μια στεγανή σηπτική δεξαμενή με στόμιο εισόδου που γεμίζεται στην αρχή με νερό, όπως και όλο το σύστημα και δέχεται όλα τα λύματα (λουτρά, WC, πλυντήρια, κουζίνα κλπ) Στην δεξαμενή αυτή κατακρατούνται η λάσπη και τα λίπη των λυμάτων, υπάρχει δε σε αυτή και ένα φίλτρο που δεν επιτρέπει την δίοδο των επιπλέοντων στερεών προς το δεύτερο στάδιο. Ο χώρος αυτός είναι κλειστός και ο αερισμός του γίνεται με την εξαέρωση των σωληνώσεων της τουαλέτας, Όταν ο θάλαμος αυτός γεμίσει με υπερχείλιση (σύνδεση των χώρων με σωλήνα που λειτουργεί ως σιφόνι), τα οργανικά και μικροβιακά φορτισμένα λύματα ρέουν προς τον θάλαμο αερισμού ενεργού ίλυος (βιολογικός αντιδραστήρας). Ακολουθεί η φάση της αερόβιας επεξεργασίας με την ύπαρξη των βακτηριδίων.

rotoseptic_no_2

Βιολογικοί καθαρισμοί (τύπος compact)

Η δημιουργία, ανάπτυξη και διατήρηση των βακτηριδίων ή μικροοργανισμών, συντελεί στην αποδόμιση του οργανικού φορτίου των υγρών αποβλήτων και το μετατρέπουν σε νερό, διοξείδιο του άνθρακα και περισσότερη βιομάζα. Η ανάπτυξη των βακτηριδίων γίνεται με την διακεκομμένη ή συνεχή οξυγόνωση. Η οξυγόνωση επιτυγχάνεται με την χρήση αεραντλίας κατάλληλης παροχής ανάλογης του φορτίου που πρέπει να επαξεργαστεί. ‘Οταν λειτουργούν οι αεριστήρες γίνεται η αερόβια επεξεργασία. Όταν ολοκληρώνεται η φάση επεξεργασίας έρχεται η φάση ηρεμίας κατα την οποία γίνεται η καθίζηση της ίλυος στον πυθμένα αφήνοντας μια διαυγή ζώνη επεξεργασμένου καθαρού νερού. Το καθαρό αυτό νερό από την δευτερεύουσα δεξαμενή η οποία έχει την μορφή αντεστραμένου κώνου, με υπερχείλιση απομακρύνεται μέσω της σωλήνας εξόδου αφού έχει ήδη απολυμανθεί από τον χλωριωτή που βρίσκεται ενσωματωμένος στο σύστημα.

Το σύστημα αυτό έχει απεριόριστη διάρκεια ζωής αν λειτουργεί σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις οδηγίες

Προσοχή: Είναι απαραίτητο να γίνεται διαχωρισμός των νερών πλυντηρίων τα οποία χρησιμοποιούν χλώρια καθαρισμού ή υγρά καθαρισμού μη βιοδιασπώμενα. Αν περάσουν στον χώρο βιολογικής επεξεργασίας σκοτώνουν τα βακτήρια οπότε ο βιολογικός δεν λειτουργεί.

Πλεονεκτήματα της μονάδας:

  Γρήγορη απόσβεση σε σχέση με μια κοινή συμβατική δεξαμενή κλειστού τύπο, όπου αν υπολογιστεί ότι η ανάγκη κάθε ατόμου σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά είναι 150 – 200 λίτρα, τότε ανάλογα χρειάζεται αντίστοιχα συχνές εκκενώσεις πράγμα που κοστίζει αρκετά.

    Τα λύματα χωρίς επεξεργασία μολύνουν το έδαφος, τον υδροφόρο ορίζοντα την θάλασσα. Οι   απορροφητικοί     βόθροι είναι επιζήμιοι για το περιβάλλοξν και την δημόσια υγεία.

    Έχουν υψηλή απόδοση.

Ελάχιστο κόστος λειτουργίας.

   Μικρός χώρος εγκατάστασης με ασφαλή και αθόρυβη λειτουργία.

Το 92% των λυμάτων με την κατάλληλη και σωστή επεξεργασία είναι δυνατόν να γίνει καθαρό νερό κατάλληλο για αρδευση.

   Αποφυγή έκλυσης οσμών με τη σωστή λειτουργία.

  Δεν έχει μηχανικά μέρη εκτός της αεραντλίας.

   Η χλωρίωση είναι ενσωματωμένη στο σύστημα

 Τρεις δεξαμενές σε μια από γραμμικό πολυαιθυλένιο LLDPE.

βιολογικοί 2

Αρχική λειτουργία – εγκατάσταση.

Η εγκατάσταση γίνεται υπόγεια ή υπέργεια, σε υπόγεια εγκατάσταση απαιτήτε στη εκσκαφή να είναι το σημείο εισόδου κάτω απο την σωλήνα αποχέτευσης το έδαφος που θα τοποθετηθεί θα πρέπει να συγκρατεί το βάρος και να είναι επίπεδο και σταθερό (τσιμέντο καθαριότητας).

Απαιτέιται επίσης αποστράγγιση του φρεατίου και αγκύρωση της δεξαμενής καθώς και γόμωση με άμμο.

Κατα την αρχική λειτουργία πραγματοποιείται:

Σύνδεση του αποχετευτικού αγωγού με το σύστημα.

   Σύνδεση παροχής ρεύματος με την αεραντλία της μονάδας

    Πλήρωση της δεξαμενής με νερό (όλοι οι θάλαμοι).

  Έλεγχος λειτουργίας του συστήματος χωρίς φορτίο λυμάτων.

   Για την γρήγορη εκκίνηση του συστήματος, στις πτώτες έξι μέρες στη λεκάνη τουαλέτας ρίχνουμε από ένα φλιτζάνη τροφή. Στη συνέχεια στον δεύτερο θάλαμο αερόβιας επεξεργασίας ρίχνουμε μια ταμπλέτα βακτήρια

 

 

βιολογικοί 3